ALGEMENE VOORWAARDEN LAGUN FAMILY SERVICES B.V.

Lagun Family Services B.V. is een vennootschap, opgericht naar het recht van Curaçao en met statutaire zetel in Willemstad, die als doel heeft om een juridisch-, fiscaal en bedrijfseconomische adviespraktijk in brede zin uit te oefenen (“Lagun“).

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de (wettelijke) relaties waaronder alle (mondelinge) aanbiedingen/ opdrachtbrieven / gedane voorstellen / alle afgesloten overeenkomsten en / of opdrachten (gezamenlijk: “Opdracht“) door Lagun met een andere partij (de “Cliënt“) (en / of directe en / of indirecte dochtermaatschappijen die geheel eigendom zijn van de Cliënt) overeenkomstig welke Lagun, afhankelijk van het geval, onder andere, administratieve, financiële, transactie-ondersteunende, fiscale, notariële, juridische en consultancy diensten (de “Diensten“) zal uitvoeren.

Deze algemene voorwaarden kunnen ook worden ingeroepen door die afzonderlijke personen en juridische entiteiten die direct of indirect verbonden zijn aan Lagun, die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de door of namens Lagun verleende Diensten, volgende op de Opdracht.

Lagun heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle nieuwe en lopende overeenkomsten voor Diensten. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen is de inhoud van elk hieronder genoemd artikel van toepassing op de rechtsverhouding tussen Lagun en de Cliënt.

 

 1. Opdracht
  1. De Opdracht wordt gekwalificeerd als een opdracht in de betekenis van artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek van Nederland. Artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek (waarin regelingen zijn opgenomen voor situaties waarin een Opdracht wordt uitgevoerd door een bepaalde persoon) en artikel 7:407, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek (dat hoofdelijke aansprakelijkheid regelt in situaties waarin aan twee (2) of meer personen een Opdracht wordt gegeven) zijn niet van toepassing. Lagun wordt beschouwd als de enige contractant in zaken met de Cliënt.
  2. Lagun zal de Diensten naar beste weten en kunnen aanbieden of anderszins beschikbaar stellen. Dit is een inspanningsverbintenis en nooit een resultaatsverbintenis. Lagun kan en zal geen enkel resultaat garanderen en er zijn geen deadlines q. fatale termijnen van toepassing voor de Diensten / Opdracht in de zin van artikel 6:83 lid (a) van het Burgerlijk Wetboek.
  3. Lagun heeft te allen tijde het recht om werknemers / personen aan te wijzen die specifieke Diensten zullen verlenen, zelfs als de Diensten werden aangevraagd met de bedoeling dat ze door een specifieke persoon / werknemer worden uitgevoerd. De Cliënt kan in geen geval van andere partijen dan Lagun eisen dat de Diensten worden uitgevoerd.
  4. Lagun bepaalt de manier waarop de gegeven Opdracht wordt uitgevoerd.
 2. Beperking van aansprakelijkheid, verjaringstermijnen, klachtplicht
  1. Iedere aansprakelijkheid van Lagun is beperkt tot het bedrag dat wordt uitbetaald onder de polis van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) van Lagun in de betreffende kwestie plus het bedrag van eigen risico dat niet door de verzekeraars uitbetaald wordt onder de voorwaarden van de genoemde polis van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en). De voorwaarden van de polis(sen) van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) kunnen op verzoek kosteloos worden ingezien.
  2. Er is in geen geval dekking voor claims die worden ingediend krachtens de wet van de Verenigde Staten van Amerika en / of Canada, alsmede voor claims die daar worden beoordeeld, behandeld of geregeld door of onder een gerechtelijk, arbitraal of intermediair orgaan.
  3. Alle (vermeende) (mogelijke) rechten, claims en andere bevoegdheden (de “Claims“) die de Cliënt om welke reden dan ook jegens Lagun heeft in verband met (de uitvoering van) de Opdracht door Lagun zijn onderworpen aan een vervaltermijn: Claims vervallen in elk geval zes (6) maanden na de datum waarop de Cliënt kennis nam van of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het bestaan van zulke Claims. In elk geval (inclusief de voornoemde situatie), zullen eventuele Claims tegen Lagun één (1) jaar na de uitvoering van de Opdracht / (specifieke) Diensten door Lagun vervallen, wat (ook) betekent dat de Cliënt wordt geacht formeel een procedure tegen Lagun te hebben geëntameerd binnen één (1) jaar na uitvoering van de Opdracht / (specifieke) Diensten door Lagun.
  4. Claims en klachten moeten schriftelijk worden gemotiveerd en bij Lagun worden ingediend door middel van een ingebrekestelling van Lagun.
  5. Indien en in zoverre er geen uitkering plaatsvindt onder de polis van de aansprakelijkheidsverzekering(en) om redenen die geen verband houden met de specifieke omstandigheden van de desbetreffende Claim op dat moment, is de hoofdelijke aansprakelijkheid van Lagun, haar bestuurders, aandeelhouders, bestuurders van de aandeelhouders en personen die werken of gewerkt hebben bij Lagun of in Opdracht werkten van Lagun, in zijn geheel beperkt tot een bedrag dat niet hoger is dan de vergoeding – die gefactureerd is in de twaalf (12) maanden voorafgaand aan de datum van inwerkingtreding van de Claims – voor het werk waaraan de verlies veroorzakende gebeurtenis is gerelateerd of waarmee het verbonden is, met een maximum van tweehonderdvijftigduizend euro (EUR 250,000.00).
  6. Lagun (inclusief haar bestuurders, (bestuurders van haar) aandeelhouders en de werknemers / personen die voor Lagun hebben gewerkt of die in Opdracht werken of hebben gewerkt van Lagun) is in geen geval aansprakelijk jegens de Cliënt:
   a. voor schade die voortvloeit uit een handeling of veronachtzaming die de potentiële of voorspelbare reactie was van Lagun op een verzoek dat is ontvangen van of namens de Cliënt;
   b. voor schade die niet rechtstreeks voortvloeit uit een handeling of veronachtzaming van een van de uitvoerende functionarissen van Lagun, althans leidinggevende ondergeschikten;
   c. Lagun is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, indirecte schade, boetes, schade en / of winstderving;
   d. in het geval dat de Cliënt zelf niet voldoet of voldaan heeft aan de voorwaarden uit de Opdrachtbrief en deze algemene voorwaarden.
  7. De Cliënt en / of de groepsmaatschappijen van de Cliënt zullen in voorkomend geval enig recht van actie of beroep uitsluitend uitoefenen tegen Lagun (en niet tegen de bestuurders, (bestuurders van) haar aandeelhouders, of de werknemers / personen die werken of hebben gewerkt voor of in opdracht van Lagun).

 

 1. Externe contractanten
  1. Lagun mag externe contractanten inschakelen om de Diensten / haar taken onder de Opdracht uit te voeren. Lagun zal de nodige zorgvuldigheid betrachten bij het selecteren van externe contractanten.
  2. Lagun is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van derden in de uitvoering van haar Diensten.
  3. Een beperking van aansprakelijkheid die door een derde partij is bedongen kan door Lagun namens de Cliënt worden aanvaard.

 

 1. Verplichtingen van de Cliënt
  1. De Cliënt is verplicht een vergoeding te betalen voor de Diensten die uitgevoerd worden in verband met de Opdracht zoals uiteengezet in de Opdracht / deze algemene voorwaarden.
  2. Indien een Opdracht de medewerking van de Cliënt vereist, zal de Cliënt alle informatie en documenten die Lagun nodig heeft voor de juiste en tijdige uitvoering van de Opdracht tijdig en, waar van toepassing, in de vorm en op de wijze zoals bepaald door Lagun, leveren.
  3. Lagun zal de Opdracht uitvoeren op basis van de informatie die haar wordt verstrekt onder de voorwaarden van de Opdracht, inclusief alle vergaderingen die Lagun houdt met de Cliënt of met derden en / of andere adviseurs op verzoek van de Cliënt. De Cliënt verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat de door hemzelf van derden en / of andere adviseurs verstrekte informatie juist en volledig is.
  4. Alle kosten, verlies en / of schade veroorzaakt door een vertraging in de uitvoering van de Opdracht als gevolg van het niet leveren van de gevraagde informatie, of door het niet tijdig of in de juiste vorm verstrekken van dergelijke informatie, zijn voor rekening en risico van de Cliënt. De Cliënt draagt het risico voor alle documenten / informatie / objecten die hij aan Lagun heeft verstrekt. De Cliënt moet ervoor zorgen dat een verzekering het risico van beschadiging, verlies, afwezigheid of diefstal van alle documenten / informatie / objecten

 

 1. Schadevergoeding
  1. Behoudens in het geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Lagun, vrijwaart de Cliënt Lagun van en tegen alle Claims, rechten en / of rechtszaken van een derde tegen Lagun die direct of indirect voortvloeien uit of verbonden zijn aan de Opdracht, activiteiten of Diensten uitgevoerd of te verrichten door Lagun voor de Cliënt, waaronder inbegrepen verlies, schade, kosten en uitgaven geleden of opgelopen door Lagun in verband met een dergelijke Claim, recht of schending.

 

 1. Berekening van vergoedingen
  1. Tenzij anders is overeengekomen, wordt de door de Cliënt aan Lagun te betalen vergoeding berekend op basis van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met de toepasselijke uurtarieven zoals van tijd tot tijd vastgesteld door Lagun.
  2. Als de uurtarieven worden gewijzigd tussen de startdatum en de voltooiingsdatum van de Opdracht, dan is het Lagun toegestaan de overeengekomen uurtarieven dienovereenkomstig aan te passen.
  3. Alle uitgaven die door Lagun namens de Cliënt worden gedaan, waaronder reis- en verblijfkosten, zijn voor rekening van de Cliënt. Deze kosten worden beschouwd als een betaling namens de Cliënt.
  4. Een vast percentage van de vergoeding, zoals van tijd tot tijd van toepassing, is door de Cliënt verschuldigd voor algemene kantoorkosten (zoals porto-, telefoon-, fax- en kopieerkosten).
  5. Alle verschuldigde bedragen worden vermeerderd met het bedrag van de verschuldigde btw tegen het dan geldende tarief.
  6. Een succesvergoeding kan deel uitmaken van de Opdracht. Een dergelijke succesvergoeding kan een vast bedrag en / of (geschaald) percentage omvatten over de gerealiseerde waarde en / of waarde van (een) (bepaalde) transactie (deze laatste waarde bestaat – tenzij anders overeengekomen – uit de opgebouwde waarde van alle betalingen en effecten, eigendomsrechten en onderdelen die door de Cliënt in het kader van een dergelijke transactie zullen worden ontvangen of betaald, inclusief (super) dividend uitgekeerd na het afsluiten van de Opdracht).
  7. De succesvergoeding is verschuldigd door de Cliënt na het afsluiten van een transactie of het voltooien van de / bepaalde Diensten. De overeengekomen succesvergoeding is ook verschuldigd na het behalen van gedeeltelijke prestaties of transacties, indien van toepassing, in verhouding tot dit gedeeltelijk resultaat, afhankelijk van de manier waarop de succesvergoeding is opgesteld, in welk geval de Opdracht wordt voortgezet totdat een volgende prestatie of transactie is bereikt. Indien de Cliënt te zijner tijd beslist om Diensten die verband houden met een succesvergoeding te wijzigen, dan dient een dergelijke succesvergoeding te worden betaald alsof de oorspronkelijke Diensten tot volle tevredenheid van de Cliënt zijn uitgevoerd. Dit artikel is ook van toepassing in geval van beëindiging van de Opdracht op grond van paragraaf 13 van deze algemene voorwaarden, in welk geval een succesvergoeding onmiddellijk verschuldigd is alsof de Diensten tot volle tevredenheid van de Cliënt werden uitgevoerd.

 

 1. Facturering
  1. Lagun stuurt in beginsel per e-mail maandelijkse facturen voor de aan de Cliënt uitgevoerde Diensten, tenzij de omstandigheden een andere factureringsfrequentie toestaan of dit vereisen. Een succesvergoeding wordt gefactureerd wanneer deze betaalbaar is zoals uiteengezet in artikel 6 van deze algemene voorwaarden.
  2. Facturen van Lagun moeten zijn betaald en het gefactureerde bedrag moet op de bankrekening zijn bijgeschreven uiterlijk binnen vijftien (15) dagen na factuurdatum. De betaalperiode is een fatale termijn in de zin van artikel 6:83 lid (a) van het Burgerlijk Wetboek. Indien de betaling niet tijdig en / of volledig is gedaan zal de Cliënt in verzuim zijn, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, ongeacht of de overschrijding van die betaaldatum aan Cliënt te wijten is of niet. Niettegenstaande de andere rechten en rechtsmiddelen van Lagun is Lagun gerechtigd om een rente in rekening te brengen over het openstaande bedrag van 1% per maand (waarbij een deel van een maand wordt berekend als een volledige maand), te rekenen vanaf de vervaldag in kwestie.
  3. Als de factuurgegevens veranderen, daarbij inbegrepen het in dit artikel bedoelde e-mail adres, zal de Cliënt tijdig – uiterlijk binnen achtenveertig (48) uur – Lagun op de hoogte stellen van deze nieuwe gegevens.
  4. De Cliënt zal Lagun op voorhand voorzien van enige interne verwijzing die door Lagun op de facturen moeten worden vermeld.
  5. Indien de Cliënt heeft verzocht om een andere partij dan zichzelf te factureren, dan is / blijft de Cliënt (evenwel) (hoofdelijk) aansprakelijk voor de betaling van de factu(u)r(en).
  6. Lagun heeft het recht om Diensten op te schorten tot de Cliënt alle openstaande facturen / vorderingen heeft betaald.
  7. Lagun is te allen tijde gerechtigd haar verplichtingen jegens de Cliënt op te schorten, ongeacht in welke valuta en al dan niet vervallen en opeisbaar, tegen Claims die zij mogelijk jegens de Cliënt heeft, in welke valuta dan ook en al dan niet vervallen en opeisbaar.
  8. Klachten over of bezwaren tegen door Lagun in rekening gebrachte bedragen schorten de betalingsverplichting van de Cliënt niet op.
  9. De Cliënt heeft in geen geval het recht om te verrekenen.
  10. Een door Lagun van de Cliënt ontvangen betaling dient ter voldoening van in de eerste plaats rente en (indien van toepassing) kosten en in de tweede plaats (een) openstaande factu(u)r(en) (in chronologische volgorde van oudste naar nieuwste).
  11. Alle extrajudiciële en gerechtskosten die Lagun maakt uit hoofde van een geschil met de Cliënt, zowel in de hoedanigheid van eiser als van gedaagde, komen voor rekening van Cliënt. De extrajudiciële incassokosten worden vastgesteld op 15% van het openstaande bedrag met een minimum van tweehonderdvijftig euro (EUR 250.00) per zaak en de gerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op het werkelijk door Lagun betaalde bedrag voor de gerechtelijke procedure, zelfs als dit hoger is dan de verrekende kosten van de procedures.

 

 1. Vertrouwelijkheid
  1. Lagun zal alle informatie van de Cliënt strikt vertrouwelijk behandelen en zal dergelijke informatie niet openbaar maken tenzij wettelijk vereist of vanwege een gerechtelijk bevel. Lagun kan vertrouwelijke informatie delen met haar medewerkers die werken aan een Opdracht voor de Cliënt of aan een van de aan haar gelieerde ondernemingen of adviseurs op need-to-know-basis en alleen in de mate dat de ontvanger van de informatie een geheimhoudingsplicht is verschuldigd (professioneel, contractueel of anderszins) aan Lagun.

 

 1. Het bewaren van bestanden
  1. Voor zover wettelijk vereist behoudt Lagun (kopieën van) de bestanden van Cliënten gedurende ten minste zeven (7) jaar nadat een zaak is afgesloten. Lagun kan in beginsel dergelijke bestanden na zeven (7) jaar vernietigen.
  2. Een kopie van specifieke informatie in de werkbestanden van Lagun zal op verzoek aan de Cliënt worden verstrekt na het voltooien van de Opdracht. Lagun zal haar eigen werkbestanden (inclusief elektronische werkbestanden) over de Opdracht bewaren, met documenten (fotokopieën en / of originelen) die naar het oordeel van Lagun relevant zijn. Deze werkbestanden zullen eigendom blijven van Lagun.

 

 1. Intellectueel eigendom
  1. Lagun behoudt zich het recht voor van alle intellectuele eigendom (de “IE“) die Lagun gebruikt of ontwikkelt en / of heeft ontwikkeld in de context van het uitvoeren van de Opdracht (inclusief documenten, modelaanbiedingen, voorstellen, berekeningen, ontwerpen, beschrijvingen, tekeningen, schetsen, schema’s, gegevens (verzamelingen)) voor de Cliënt en ten aanzien waarvan Lagun auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten bezit of kan uitoefenen. IE mag niet worden gedeeld met derden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Lagun.

 

 1. Cliëntidentificatie
  1. Op eerste verzoek van Lagun zal de Cliënt alle informatie en documentatie verstrekken die Lagun nodig heeft om te voldoen aan de mogelijke verplichtingen uit hoofde van de anti terrorisme en witwaswetgeving.

 

 1. Belangenconflict
  1. Gezien de aard en omvang van de uit te voeren diensten, kunnen partners en / of medewerkers van Lagun die geen diensten voor de Cliënt hebben verricht, diensten verrichten voor een derde partij (inclusief mogelijk een tegenpartij), zelfs wanneer dit tot een belangenconflict kan leiden tussen de Cliënt en die derde partij, met dien verstande dat Lagun niet namens een derde partij tegen de klant zal handelen in enige kwestie ten aanzien waarvan Lagun momenteel diensten levert aan de klant of dit gedaan heeft in de verleden.

 

 1. Beëindiging / ontbinding van de Opdracht
  1. De Opdracht tussen de Cliënt en Lagun wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en kan door de Cliënt worden beëindigd door schriftelijke kennisgeving wanneer deze wordt verstrekt met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van niet minder dan tien (10) werkdagen. Werkdag betekent elke andere dag dan zaterdag, zondag of wettelijke feestdag in Nederland.
  2. Lagun kan een Opdracht met onmiddellijke ingang beëindigen, zonder juridische tussenkomst en zonder ingebrekestelling indien (i) Lagun geen duidelijke instructies krijgt over hoe zij verder moet gaan, (ii) de facturen van Lagun niet zijn betaald op de vervaldatum (iii) de Cliënt wil dat Lagun handelt op een manier die in strijd is met haar beroepsmatige verplichtingen; (iv) Lagun naar eigen goeddunken bepaalt dat het illegaal, onethisch of onpraktisch zou zijn om een Opdracht voort te zetten, (v) de voortzetting van een Opdracht een van de betrokken partijen onredelijk zou belasten of beïnvloeden, of (vi) als de Cliënt zijn verplichtingen in verband met de Opdracht niet nakomt of verplichtingen waarnaar in deze algemene voorwaarden wordt verwezen niet nakomt, of deze niet op tijd of adequaat nakomt.
  3. Onverminderd de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden, zal de Opdracht onmiddellijk worden beëindigd / ontbonden, zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, zodra de Cliënt in staat van faillissement wordt verklaard, een voorlopig surseance van betaling heeft aangevraagd, onder curatele wordt gesteld of anderszins de bevoegdheid verliest om over zijn activa of een deel daarvan te beschikken, tenzij de curator of de beheerder de verplichtingen die voortvloeien uit de Opdracht als boedelschuld erkent en zekerheid verschaft dat deze worden nagekomen. De Cliënt is aansprakelijk voor alle schade die Lagun lijdt of zal lijden.
  4. Bij beëindiging van een Opdracht worden alle openstaande bedragen, onkosten en uitgaven onmiddellijk opeisbaar. Lagun heeft het recht om de bestanden / gegevens / documenten (het dossier) van de Cliënt te onder zicht te houden totdat de vorderingen, vergoedingen, onkosten en uitgaven van Lagun zijn betaald.

 

 1. Wijziging van deze algemene voorwaarden
  1. Lagun kan haar algemene voorwaarden wijzigen. De Cliënt wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van dergelijke wijzigingen.
  2. Indien de Cliënt niet binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van deze kennisgeving zijn bezwaren kenbaar maakt, worden de gewijzigde algemene voorwaarden geacht van toepassing te zijn op alle lopende en toekomstige Opdrachten. Werkdag betekent elke andere dag dan zaterdag, zondag of wettelijke feestdag in Nederland.

 

 1. Overmacht
  1. Onder overmacht wordt elke omstandigheid buiten de wil en beheersing van Lagun verstaan, al dan niet te voorzien ten tijde van het aangaan van de Opdracht, waardoor Lagun redelijkerwijs niet langer gehouden kan zijn om haar verplichtingen jegens de Cliënt na te komen, zoals: oorlog, overheidsmaatregelen, transportverstoringen van welke aard dan ook, stakingen, handelsverboden, uitsluiting van of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, vorstverlet, het in gebreke blijven van leveranciers of van derden die Lagun inschakelt voor de uitvoering van de Opdracht, te late levering door de Cliënt van gegevens / documenten enz.
  2. In geval van overmacht is Lagun niet verplicht haar contractuele verplichtingen na te komen. In dat geval is Lagun gerechtigd om binnen een redelijke termijn te presteren of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. De Cliënt heeft in geval van overmacht het recht om de overeenkomst te ontbinden, nadat de Cliënt – bij ingebrekestelling zoals uiteengezet in deze algemene voorwaarden – Lagun een termijn van negentig (90) dagen heeft verleend om te presteren.

 

 1. Diversen
  1. Indien deze algemene voorwaarden en de schriftelijke Opdracht tegenstrijdige voorwaarden bevatten, dan zullen de voorwaarden van de schriftelijke Opdracht prevaleren. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden mogen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen.

 

 1. Toepasselijk recht en rechtsgebied
  1. De (juridische) relatie tussen de Cliënt en Lagun wordt beheerst door Nederlands recht.
  2. Alle geschillen tussen de Cliënt en Lagun moeten worden voorgelegd aan de Rechtbank Amsterdam die exclusieve rechtsbevoegdheid heeft.
lagun_logo_lichtgrijs

Lagun Family Services B.V.
Landhuis Joonchi
Kaya Richard J. Beaujon z/n/
Willemstad
Curacao

E-MAIL info@lagunfs.com
WEBSITE www.lagunfamilyservices.com