Veelgestelde vragen over het UBO-register in Curacao

Lagun Family Services heeft de meestgestelde vragen omtrent het UBO-register in Curacao voor u op een rij gezet.

De meestgestelde vragen over het UBO- en Trustregister in Nederland vindt u op de volgende pagina’s: FAQ UBO-register of het FAQ Trustregister

UBO-kwalificatie

Wat is het UBO register (op Curacao)

Het UBO-register op Curacao is een besloten centraal register waarin administratieplichtigen moeten registreren wie de uiteindelijk belanghebbende zijn binnen hun organisatie. ‘er moet nog een landsbesluit worden genomen over welk overheidslichaam dit register zal beheren. Op dit moment wordt de UBO informatie nog beheerd door de entiteit zelf.

Het register zal bijdragen aan voorkomen van witwaspraktijken en terrorismefinanciering. Aanleiding hiervoor is met name druk vanuit internationale organisaties om meer duidelijkheid te creëren omtrent achterliggers van rechtspersonen. Wel heeft Curaçao besloten de impact van het lokale UBO-register te beperken door het register niet openbaar te maken. Slechts een kleine groep entiteiten hebben toegang tot het register, namelijk: het Openbaar Ministerie, de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, de Financiële Inlichtingen Eenheid Curaçao en de Inspecteur der Belastingen krijgen toegang tot de informatie in het besloten centrale register van uiteindelijk gerechtigden.

Wie worden als UBO aangemerkt ?

  1. natuurlijke personen die middellijk of onmiddellijk voor 25 % of meer eigenaar is van een lichaam
  2. natuurlijke persoon die middellijk of onmiddellijk voor 25% of meer van de stemrechten of een daarmee vergelijkbare uiteindelijke zeggenschap kan uitoefenen over het lichaam.
  3. De natuurlijke persoon voor wiens rekening een transactie wordt verricht indien, na uitputting van alle mogelijke middelen en er geen gronden voor verdenking bestaan, geen van de personen onder a en b kunnen worden achterhaald.

LET OP: NL UBO en CUR UBO kunnen dus verschillen! Voor Nederland geldt dat je pas als UBO wordt aangemerkt indien je meer dan 25% aandelen of stemrecht hebt, op Curaçao is het dus vanaf 25%

Wat is een pseudo-UBO?

Het kan zo zijn dat er geen natuurlijke persoon is die aan de criteria van UBO voldoet. In dat geval wordt er een pseudo-UBO aangewezen. Dit is de natuurlijke persoon of personen die behoort of behoren tot het hoger leidinggevend personeel van de entiteit. Het maakt hierbij niet uit of een bestuurder ook daadwerkelijk handelingsbevoegd is, iedere bestuurder wordt ingeschreven als pseudo-UBO. Is een rechtspersoon bestuurder, dan worden alle natuurlijke personen die daarvan bestuurder is pseudo-UBO.

Stel je hebt 5 aandeelhouders met elk 20% van de aandelen, en 4/5 van de aandeelhouders zijn ook bestuurder waarvan 1 de voorzitter. De aandeelhouders kunnen niet als “echte” UBO worden aangemerkt aangezien zij elk minder dan 25% van de aandelen bezitten. In dat geval worden dus alle 4 bestuurders als een Pseudo-UBO aangemerkt, niet alleen de voorzitter.

Wie is de UBO van een Curacao Trust?

Als uiteindelijk gerechtigden worden in het geval van een trust in elk geval de volgende categorieën van natuurlijke personen aangemerkt: a. de oprichters; b. de trustees; c. voor zover van toepassing de protectors; d. de begunstigden, of voor zover de afzonderlijke personen die de begunstigden zijn van de trust niet kunnen worden bepaald, de groep van personen in wier belang de trust hoofdzakelijk is opgericht of werkzaam is; e. elke andere natuurlijke persoon die door onmiddellijk of middellijk eigendom of via andere middelen uiteindelijke zeggenschap over de trust uitoefent. Dit lid, is van overeenkomstige toepassing op andere juridische constructies vergelijkbaar met een trust, alsmede op constructies naar buitenlands recht opgericht die met de trust vergelijkbaar zijn.

Wie is de UBO van een Curacao Stichting Particulier Fonds (SPF)?

Als uiteindelijk gerechtigden worden in het geval van een stichting in elk geval de volgende categorieën van natuurlijke personen aangemerkt: a. de oprichters; b. de bestuurders; c. voor zover van toepassing, de begunstigden, of voor zover de afzonderlijke personen die de begunstigden zijn van de stichting niet kunnen worden bepaald, de groep van personen in wier belang de stichting hoofdzakelijk is opgericht of werkzaam is; of d. elke natuurlijke persoon die via andere middelen uiteindelijke zeggenschap over de stichting uitoefent. Dit lid, is van overeenkomstige toepassing op stichtingen particulier fonds, kerkgenootschappen, op andere juridische entiteiten vergelijkbaar met een stichting, alsmede op entiteiten naar buitenlands recht opgericht die met deze rechtsvorm vergelijkbaar zijn.

UBO-administratie

Wie zijn administratieplichtig?

Administratieplichtigen zijn lichamen conform de Algemene Landsverordening Landsbelasting van Curaçao. Dit zijn verenigingen en andere rechtspersonen, vennootschappen en doelvermogens, waaronder bijvoorbeeld Bv’s, Nv’s, stichtingen (zoals de SPF), coöperaties, Cv’s en trusts.

Wat moeten de administratieplichtige lichamen vastleggen m.b.t. uiteindelijke gerechtigden?

De administratieplichtige is gehouden vast te leggen wie de uiteindelijke gerechtigden tot zijn vermogen zijn. Hij is gehouden een afschrift van het geldig passpoort, het geldig rijbewijs, dan wel de geldige identiteitskaart van de uiteindelijke gerechtigden in zijn administratie te bewaren. Deze gegevens dienen door de administratieplichtige tien jaar te worden bewaard. Op verzoek dient ook nog een CRIB nummer verstrekt te worden.

Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden nadere regels gesteld omtrent de vorm en inhoud van het register en hoe de informatie gerapporteerd dient te worden.

Wie hebben toegang tot het besloten centrale register?

Uitsluitend het Openbaar Ministerie, de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, de Financiële Inlichtingen Eenheid Curaçao en de Inspecteur der Belastingen krijgen toegang tot de informatie in het besloten centrale register van uiteindelijk gerechtigden.

Praktijkvoorbeelden

Wie is de UBO van een Nederlandse BV onder een Curaçaose trust?

Het gaat om een Nederlandse BV, dus Nederlandse BV moet registreren in Nederlands register. In dit geval is er sprake van een Pseudo-UBO, het bestuur van de Trust

Wie is de UBO van een Nederlandse BV onder een Curaçaose SPF?

Het gaat om een Nederlandse BV, dus Nederlandse BV moet registeren in Nederlands register. In dit geval is er ook sprake van een pseudo-UBO, het bestuur van de SPF. Vaak is het bestuur van een SPF een lokale entiteit, in dat geval zal het bestuur van de lokale entiteit worden aangemerkt als de pseudo-UBO.

Wie is de UBO van een Nederlandse BV onder een Curaçaose Coöperatie?

Nederlandse BV, dus Nederlands BV moet registeren in Nederlands register. Allereerst kwalificeert de natuurlijke persoon die (in)direct een eigendomsbelang van 25% of meer houdt. Onder eigendomsbelang wordt verstaan het recht op uitkering uit het vermogen, zoals winst. Ook de personen die voor 25% of meer zeggenschap kunnen uitoefenen op de Coöperatie kunnen worden aangemerkt als UBO.

Wie is de UBO van een Nederlandse BV onder een Curaçaose BV?

De natuurlijke persoon die (in)direct voor 25% of meer eigenaar is van de Curaçaose BV of (in)direct voor 25% of meer van de stemrechten of een daarmee vergelijkbare uiteindelijke zeggenschap kan uitoefenen over de BV. Indien deze niet aanwezig is, dan wordt het bestuur van de Curaçaose BV als pseudo-UBO aangemerkt.

Let op: de UBO van de Nederlandse BV en de Curaçaose BV kunnen verschillen!

Wie is UBO bij een Nederlandse BV die zijn feitelijke leiding in Curaçao heeft?

Nederlands BV, dus Nederlands BV moet registeren in Nederlands register. Waar de feitelijke leiding ligt is niet van belang, het recht van het land van oprichting is van belang.  Is de BV dus naar Nederlands recht opgericht, dan is Nederlands recht van toepassing en is de UBO een natuurlijke persoon die (in)direct meer dan 25% van de aandelen, de stemrechten of het eigendomsbelang in de vennootschap houdt, met inbegrip van het houden van toonderaandelen. Indien deze niet  kan worden aangewezen, dan zal er een pseudo-UBO worden benoemt.

Wie is UBO bij een Curaçaose BV die haar feitelijke leiding in Nederland heeft?

Curaçaose BV, dus Curaçaose BV moet registeren in Curaçaose register. Hierbij geldt dezelfde regel als bij de vorige vraag; Curaçaose recht is hier van toepassing. De UBO is dus de natuurlijk persoon die (in)direct voor 25% of meer eigenaar is van een vennootschap of (in)direct voor 25% of meer van de stemrechten of een daarmee vergelijkbare uiteindelijke zeggenschap kan uitoefenen over het lichaam en indien deze niet kan worden aangewezen, dan zal er een pseudo-UBO worden aangewezen.

Wie is de UBO van een Curacao Trust?

Als uiteindelijk gerechtigden worden in het geval van een trust in elk geval de volgende categorieën van natuurlijke personen aangemerkt: a. de oprichters; b. de trustees; c. voor zover van toepassing de protectors; d. de begunstigden, of voor zover de afzonderlijke personen die de begunstigden zijn van de trust niet kunnen worden bepaald, de groep van personen in wier belang de trust hoofdzakelijk is opgericht of werkzaam is; e. elke andere natuurlijke persoon die door onmiddellijk of middellijk eigendom of via andere middelen uiteindelijke zeggenschap over de trust uitoefent. Dit lid, is van overeenkomstige toepassing op andere juridische constructies vergelijkbaar met een trust, alsmede op constructies naar buitenlands recht opgericht die met de trust vergelijkbaar zijn.

Wie is de UBO van een Curacao Stichting Particulier Fonds (SPF)?

Als uiteindelijk gerechtigden worden in het geval van een stichting in elk geval de volgende categorieën van natuurlijke personen aangemerkt: a. de oprichters; b. de bestuurders; c. voor zover van toepassing, de begunstigden, of voor zover de afzonderlijke personen die de begunstigden zijn van de stichting niet kunnen worden bepaald, de groep van personen in wier belang de stichting hoofdzakelijk is opgericht of werkzaam is; of d. elke natuurlijke persoon die via andere middelen uiteindelijke zeggenschap over de stichting uitoefent. Dit lid, is van overeenkomstige toepassing op stichtingen particulier fonds, kerkgenootschappen, op andere juridische entiteiten vergelijkbaar met een stichting, alsmede op entiteiten naar buitenlands recht opgericht die met deze rechtsvorm vergelijkbaar zijn.

Zal de situatie veranderen als een Nederlandse STAK naar Curaçao wordt verplaatst?

Nee, deze zal hetzelfde blijven. Ook hier geldt de regel dat er moet worden gekeken naar het recht van de land van oprichting. Indien de STAK dus naar Nederlands recht is opgericht zal dan ook Nederlands recht voor de STAK blijven gelden ondanks dat deze zich in het buitenland bevindt.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

  • Jan Willem Schenk
    Jan Willem Schenk
  • Dion Wetterhahn
    Dion Wetterhahn